Privacy Policy

Regulations of the LEXAVALA website available at: www.lexavala.com, available from 1 April 2021.

GENERAL

The owner and administrator of the Lexavala website available at the URL www.lexavala.com is Lexavala Sp. z o.o., with headquarters at:
Czarnieckiego 22 lok. 4, 33-300 Nowy Sącz, Małopolska. We appear in the National Court Register under the number: NIP 7343611132, REGON number:
522228012, KRS number: 0000975789 was assigned to the company by the National Court Register. The authority keeping the register is – District Court for Kraków Śródmieście in Kraków, 12th Commercial Division of the National Court Register. Share capital – PLN 5,000.00

  • Company e-mail address: office@lexavala.com

DELIVERY

The time of delivery of the product depends on the type of lamp, in the product description on the website www.lexavala.com, the time of delivery of each lamp is specified. We use DPD shipments. The shipping price in Poland is PLN 50

COMPLAINTS

Complaints should be submitted in writing or by e-mail to the addresses provided in these Regulations. It is recommended to include in the complaint, inter alia, a brief description of the defect, the circumstances (including the date) of its occurrence, the details of the customer submitting the complaint, and the customer’s request in connection with the defect of the goods

Goods returned as part of the complaint procedure should be sent to the address provided in the regulations in the general information.

PRICE LIST

The prices given in the Store are given in Polish zlotys and are gross prices.

The prices given in the Store are given in euro and are gross prices.

The final (final) amount to be paid by the Customer consists of the price for the Product and the cost of delivery.

(including fees for transport, delivery and postal services), about which the Customer is informed on the Store’s website when placing the Order, including when expressing the will to be bound by the Sales Agreement.

WHO IS IN POSSESSION OF YOUR DATA?

The data you send us will be held by LEXAVALA, which becomes responsible for them, in the light of data protection laws.

WHO DO WE SHARE YOUR DATA WITH?

We never sell, transfer or exchange your data for marketing purposes to third parties.

The data that is shared with third parties is necessary to provide our services.

RIGHT TO ACCESS YOUR DATA

You have the right to request information about your data at any time. You can contact us and we will provide you with your personal data via e-mail.

RIGHT TO CORRECT

You have the right to request the rectification of your personal data if it is incorrect, including the right to supplement incomplete personal data. If you have an account, you can edit the right to complete incomplete personal data. If you have an account, you can edit your personal information within the account.

THE RIGHT TO DELETE YOUR PERSONAL DATA

You have the right to delete any personal data processed by LEXAVALA at any time, except in the following situations:

You have an ongoing case with customer service

You have an open order that has not yet been shipped or has been partially shipped

If you have made any purchase, we will retain your personal information in connection with your transaction on a bookkeeping basis.

UPDATING PRIVACY NOTICE

We may need to update our Privacy Policy. You will always find the latest version of the Privacy Notice available on our website. We will inform you about any significant changes to the Privacy Policy.

OGÓLNE

Właścicielem i administratorem serwisu internetowego lexavala dostępnego pod adresem URL www.lexavala.com jest firma Lexavala sp. z o.o., z siedzibą pod adresem: Czarnieckiego 22 lok. 4, Nowy Sącz, Małopolska.
Występujemy w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem: NIP 7343611132, numer REGON: 522228012, numer KRS: 0000975789 został nadany firmie przez Krajowy Rejestr Sądowy. Organem prowadzącym rejestr jest – Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego. Kapitał zakładowy – 5 000,00 ZŁ

  • adres e-mail: office@lexavala.com

DOSTAWA

Czas dostawy produktu zależny jest od rodzaju lampy, w opisie produktu na stronie www.lexavala.com podany jest czas dostawy każdej lampy.
Korzystamy z przesyłek DPD. Cena wysyłki na terenie Polski wynosi 50 zł

ZWROTY I REKLAMACJE

Reklamacje należy składać pisemnie lub pocztą elektroniczną na adresy podane w niniejszym Regulaminie. Zaleca się zawarcie w reklamacji m.in. krótkiego opisu wady, okoliczności (w tym daty) jej wystąpienia, danych Klienta składającego reklamację, oraz żądania Klienta w związku z wadą produktu.

Zgłoszenie reklamacji odbywa się poprzez przesłanie e-mailem opisu niezgodności Produktu
oraz, w miarę możliwości, zdjęć reklamowanego Produktu.

Producent deklaruje, iż w miarę możliwości będzie podejmował decyzję odnośnie reklamacji na
podstawie przesłanych zdjęć Produktu, bez konieczności fizycznych oględzin Produktu.

Towar zwracany w ramach procedury reklamacyjnej należy odesłać na adres podany w regulaminie w informacji ogólnej.

W przypadku konieczności odesłania do Producenta reklamowanego produktu, kupujący
odeśle produkty do producenta we wskazanym terminie, chyba że Strony uzgodnią możliwość odbioru Produktu bezpośrednio od klienta,
który nabył reklamowany Produkt.

Kupujący ma prawo do pisemnego odstąpienia od zawieranej umowy bez podania przyczyny w terminie czternastu dni,
od daty zawarcia umowy na podstawie ustawy z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. 2014r. poz. 827 ze zm.)
W przypadku pisemnego odstąpienia od umowy Klient zobowiązany jest do zwrotu towaru w terminie czternastu dni, na koszt kupującego.
Uprawnienie, o którym mowa powyżej dotyczy również osoby fizycznej zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą,
gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

Towary sprzedawane w Sklepie są objęte dwuletnią gwarancją producenta .

CENNIK

Ceny podane w Sklepie podawane są w złotych polskich i są cenami brutto.

Ceny podane w Sklepie podane są w euro i są cenami brutto.

Na końcową (ostateczną) kwotę do zapłaty przez Klienta składa się cena za Produkt oraz koszt dostawy (50pln).

(w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe), o których Klient jest informowany na stronach Sklepu w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia woli związania się Umową Sprzedaży.

PŁATNOŚĆ

Akceptujemy płatności kartą Visa i Mastercard i e-przelewy. Płatności realizowane są przez bezpieczne i szyfrowane połączenie,
poprzez © 2022 ING Bank Śląski S.A. – imoje.

KTO POSIADA TWOJE DANE?

Dane przez nas przetwarzane to:  imię i nazwisko, adres wysyłki, numer telefonu oraz  e-mail, w przypadku klienta b2b dodatkowo dane firmy NIP.

Przesłane nam dane będą przechowywane przez firmę LEXAVALA, która staje się za nie odpowiedzialna w świetle przepisów o ochronie danych.
Cel – „Przetwarzanie Państwa danych osobowych pozwala nam na świadczenie usług m.in. utrzymanie
Państwa konta, realizowania zamówień, kontakt związany z wykonaniem umowy.
Czas – “ Dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania umowy oraz na czas zgodny z
obowiązującymi przepisami z uwzględnieniem przedawnienia roszczeń oraz zobowiązań podatkowych.
Dane osobowe na przetwarzanie, których wyrazili Państwo zgodę będą przechowywane do czasu cofnięcia
przez Państwa zgody.

KOMU UDOSTĘPNIAMY TWOJE DANE?

Nigdy nie sprzedajemy, nie przekazujemy ani nie wymieniamy Twoich danych w celach marketingowych z podmiotami trzecimi.

Dane udostępniane podmiotom trzecim są niezbędne do świadczenia naszych usług.

Administrator zobowiązuje się do dołożenia starań w celu zachowania należytego zabezpieczenia danych
osobowych Klienta.

PRAWO DOSTĘPU DO SWOICH DANYCH

W każdej chwili masz prawo zażądać informacji o swoich danych. Możesz się z nami skontaktować,
a my przekażemy Ci Twoje dane osobowe za pośrednictwem poczty e-mail.

Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych
osobowych – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

PRAWO DO POPRAWIANIA

Przysługuje Ci prawo żądania sprostowania Twoich danych osobowych, jeżeli są one nieprawidłowe, w tym prawo do uzupełnienia niekompletnych danych osobowych. Jeżeli posiadasz konto, możesz edytować prawo do uzupełnienia niekompletnych danych osobowych. Jeśli masz konto, możesz edytować swoje dane osobowe na koncie.

PRAWO DO USUNIĘCIA SWOICH DANYCH OSOBOWYCH

W każdej chwili przysługuje Państwu prawo do usunięcia wszelkich danych osobowych przetwarzanych przez LEXAVALA, z wyjątkiem następujących sytuacji:

-Masz trwającą sprawę z obsługą klienta

-Masz otwarte zamówienie, które nie zostało jeszcze wysłane lub zostało wysłane częściowo

-Jeśli dokonałeś jakiegokolwiek zakupu, zachowamy Twoje dane osobowe w związku z Twoją transakcją na zasadzie księgowości.

Żądania z zakresu przetwarzania danych osobowych mogą Państwo zgłaszać mailowo na adres
administratora.

AKTUALIZACJA INFORMACJI O PRYWATNOŚCI

Być może będziemy musieli zaktualizować naszą Politykę prywatności. Na naszej stronie internetowej zawsze znajdziesz najnowszą wersję Oświadczenia o ochronie prywatności. Poinformujemy Cię o wszelkich istotnych zmianach w Polityce prywatności.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]

INFORMACJA ADMINISTRATORA DANYCH OSOBOWYCH SPORZĄDZONA NA
PODSTAWIE ART. 13 UST. 1 i 2 OGÓLNEGO ROZPORZĄDZENIA O OCHRONIE
DANYCH (RODO)

W związku z wejściem w życie i koniecznością stosowania Rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o
ochronie danych) (zwanego dalej „Rozporządzeniem”) właściciel domeny
internetowej przedstawia poniższe informacje dotyczące zasad przetwarzania Pani/Pana
danych osobowych.

1.Serwis internetowy przetwarza Pani/Pana dane osobowe w następujących celach:
a)zrealizowania usług oferowanych na stronie internetowej,
b)przekazania Pani/Pana danych osobowych do ING Banku Śląskiego S.A. („Bank”) w
związku z
– świadczeniem przez Bank na rzecz Sklepu internetowego usługi udostępnienia
infrastruktury do obsługi płatności przez Internet (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f)
Rozporządzenia).
– obsługą i rozliczaniem przez Bank płatności dokonywanych przez klientów Sklepu
internetowego przez Internet przy użyciu instrumentów płatniczych (podstawa
prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia).
– w celu weryfikacji przez Bank należytego wykonania umów zawartych ze Sklepem
internetowym, w szczególności zapewnienia ochrony interesów płatników w związku
ze składanymi przez nich reklamacjami (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f)
Rozporządzenia).

c)przekazania Pani/Pana danych osobowych do Twisto Polska sp. z o.o. w związku z
możliwością zaproponowania dokonania zapłaty za nabyty towar lub usługę przez Twisto
Polska sp. z o.o. w ramach umowy zlecenia obejmującej formułę zakupową „Kup z Twisto” i
udostępnieniem tej formuły zakupowej przez Sklep internetowy, a także celu weryfikacji
przez Twisto Polska Sp. z o.o. należytego wykonania takich umów zlecenie (podstawa
prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia).


4.W związku z przetwarzaniem danych osobowych w celach określonych w ust.2, Pani/Pana
dane osobowe mogą zostać udostępnione przez Sklep internetowy innym odbiorcom lub
kategoriom odbiorców danych osobowych, którymi mogą być:
a)ING Bank Śląski S.A.
b)Twisto Polska sp. z o.o.

9. W przypadku, gdy podanie przez Panią/Pana danych osobowych następuje w celu
przekazania Pani/Pana danych osobowych do Twisto Polska sp. z o.o. przed zawarciem
umowy sprzedaży towaru (lub usługi) nabywanego w Sklepie internetowym, przekazanie
tych danych jest warunkiem zawarcia umowy sprzedaży w związku modelem biznesowym
prowadzenia działalności przyjętym przez Sklep internetowy.

10. W przypadku przekazania Pani/Pana danych osobowych do Banku w związku z obsługą i
rozliczaniem płatności dokonywanych przez Panią/Pana płatności na rzecz Sklepu
internetowego przez Internet przy użyciu instrumentów płatniczych, podanie danych jest
wymagane w celu realizacji płatności i przekazania potwierdzenia jej dokonania przez Bank
na rzecz Sklepu internetowego.

11.W przypadku przekazania Pani/Pana danych osobowych do Banku w celu weryfikacji
przez Bank należytego wykonania umów zawartych ze Sklepem internetowym, w
szczególności zapewnienia ochrony interesów płatników w związku ze składanymi przez nich
reklamacjami podanie tych danych jest wymagane w celu umożliwienia realizacji umowy
zawartej pomiędzy Sklepem internetowym a Bankiem.

12.W przypadku przekazania Pani/Pana danych osobowych do Twisto Polska sp. z o.o. w
związku z możliwością zaproponowania Pani/Panu dokonania zapłaty ceny za nabyty przez
Panią/Pana towar lub usługę przez Twisto Polska sp. z o.o. w ramach umowy zlecenia
obejmującej formułę zakupową „Kup z Twisto” i udostępnieniem tej formuły przez Sklep
internetowy, podanie tych danych i przetwarzanie ich w tym celu jest wymagane w związku
modelem biznesowym prowadzenia działalności przyjętym przez Sklep internetowy i w celu
realizacji umowy zawartej pomiędzy Sklepem internetowym a Twisto Polska Sp. z o.o.

 

Close
Sign in
Close
Cart (0)

No products in the cart. No products in the cart.